Komexobeton software

Software oplossing

Uw betonbedrijf nog efficiënter maken: u doet het met KomexoBeton. Deze software helpt u namelijk om beter te plannen en projecten goed te sturen. Ook bent u in staat flexibel in te spelen op wijzigingen. Zo bespaart u kosten en behaalt u meer rendement.

KomexoBeton is de totaaloplossing voor het automatiseren van de administratieve, logistieke en productieprocessen en specifiek ontwikkeld voor betonbedrijven. Alle processen die voorkomen in uw betonbedrijf, worden ondersteund door onze software oplossing(en).

Projectregistratie

U registreert projecten die bekend zijn in KomexoBeton met alle noodzakelijke relaties. Dat doet u voordat een daadwerkelijke aanvraag binnenkomt. Een offerteaanvraag registreert u als een op zichzelf staande offerte of koppelt u aan een project. Door deze te koppelen aan een project, ziet u direct welke relaties een offerte voor een project hebben aangevraagd.
De verkoper kan een geregistreerde aanvraag kopiëren, inclusief de gekoppelde calculatie. In de software kan hij deze aanpassen naar maatwerk. De nieuwe offerte krijgt dan een ander versienummer binnen het bestaande project.

Calculeren en offreren

Binnen betonbedrijven worden calculaties vaak met Excelsheets uitgevoerd. Deze werkwijze kan binnen KomexoBeton gehandhaafd blijven. U behoudt daarmee uw kennis en ervaring op het gebied van calculeren. De calculator kan op zijn vertrouwde manier werken en zelf de calculatiesheets onderhouden. De applicatie roept de geïntegreerde calculatie op en slaat deze centraal op, zonder de softwareomgeving te verlaten. Hiermee boekt u belangrijke tijdswinst.

Een nieuwe calculatie wordt met volgnummer onder de betreffende offerte opgeslagen. Omdat inlezen van gecalculeerde posten volledig geautomatiseerd is, hoeven deze niet opnieuw ingevoerd te worden. Dat levert u tijdswinst op en voorkomt fouten bij het overnemen van gegevens.

Nadat de calculatie is opgeslagen, worden de gecalculeerde posten gesynchroniseerd in de applicatie en als product in offerteregels aangemaakt. De Excelcalculatie is in KomexoBeton gekoppeld aan de aangemaakte offerte in de applicatie en als orderdocument opgeslagen, oproepbaar en aanpasbaar.
Tijdens het inlezen van de gecalculeerde regels worden op de achtergrond productiedossiers aangemaakt. Deze vormen de basis voor de grofplanning, productieprognose(s) en administratieve planning in uw betonbedrijf.

Product Configurator

Voor bepaalde productgroepen (wanden, vloeren) kunnen offertes worden samengesteld via een product configurator. Kenmerkwaarden als bijvoorbeeld aantal m2, uitvoering, hoogte, kleur kunnen snel en eenvoudig worden ingevoerd waarna een prijs per m2 ofwel m1 automatisch wordt bepaald.

Prijslijsten

Prijsafspraken kunnen per aannemer/klantrelatie worden vastgelegd. Zo kunnen prijsafspraken in PDF worden verstuurd en worden verkoopprijzen automatisch bepaald in de nieuwe aanvragen op basis van deze prijsafspraken.

Versiebeheer

Versies van offertes worden beheerd en opgeslagen zodat het ‘wisselen’ van versies mogelijk blijft tot aan het opdrachtmoment. Ook zijn analyses mogelijk per relatie op basis van het aantal aanvragen versus geplaatste opdrachten.

AK beheer

Inzicht in de dekking van algemene kosten is vanaf het moment van calculeren aanwezig. Zo kan de AK dekking per offerte worden ingezien en kan dit de besluitvorming rondom het opdrachtmoment ondersteunen.

Offertebeheer en CRM

Via de applicatie zijn alle analyses in de offertefase mogelijk. Een greep uit de standaard analyse mogelijkheden:

 • Lopende offertes per klant
 • Lopende offertes per productgroep
 • Offertewaarde versus scoringskansen
 • Lopende M2, M1, M3, uren en aantallen per klant/productgroep
 • Beslismomenten
 • Te calculeren aanvragen en uit te verzenden offertes

Orderopvolging

Wanneer de offerte wordt omgezet in een opdracht/order levert dit directe tijdwinst op. In overleg met de opdrachtgever wordt de opdracht in detail doorlopen, mogelijk op basis van een opgeslagen offerteversie. Wederom wordt de calculatie geopend, gewijzigd en opgeslagen. De calculatie wordt nu als opdrachtbudget gesynchroniseerd in de applicatie en de opdrachtbevestiging wordt automatisch opgesteld waarna deze kan worden verstuurd voor akkoord naar de opdrachtgever. Veelal wordt hier ook een lijst meegezonden met de prijzen voor de verrekenbare instortvoorzieningen en wapening. Deze wordt onderhouden per order in de applicatie.

Projectplanning

Als basis voor het nieuwe project kan een projectplanning worden opgesteld die ook wel de voorbereidingsplanning wordt genoemd. Na het aanmaken van de offerteregels en de gekoppelde productiedossiers, is een begin gemaakt met de planning. Gecalculeerde posten worden direct in de grofplanning opgenomen zodat een productieprognose in M3, M2, omzet en uren inzichtelijk wordt.
Hiermee wordt tegelijkertijd productietijd en -ruimte gereserveerd in de planning. De gecalculeerde posten zijn als één blok opgenomen in de grofplanning. De specificatie van merken is immers nog niet bekend.
 

Grofplanning

In deze fase van het project wordt de grofplanning ingevoerd op basis van het opdrachtbudget. Hiermee worden alle kengetallen verdeeld over de werkbare dagen zodat per dag, week, kwartaal en jaar de workload inzichtlijk wordt en productieopbrengsten vooruit gepland worden. Afgezet op de productiecapaciteiten kan een voorschot worden genomen op de mogelijke knelpunten in de nabije toekomst. Wanneer planningen worden doorgeschoven is het resultaat direct inzichtelijk. Deze planning vormt de basis voor de latere detail-productieplanning.
 

Meer-/minderwerk

Het beheren van meer-/minderwerk per project is volledig ondervangen in KomexoBeton. Zo wordt op basis van de details van de opdracht bij aanvang van het project een lijst vastgelegd met verrekbare instortdelen alsmede de verrekenprijs per kg voor wapening. Gedurende de looptijd van het project worden alle boekingen verwerkt in het project en leiden materiaaluitgiftes uit het magazijn, inkopen op order, transportboekingen alsmede urenboekingen tot inzicht voor het verrekenen van deze kosten componenten.
 

Kostenbewaking en prognoses

Het projectbudget wordt verdeeld in gewenste dwarsdoorsnede als omzet, uren, wapening, M3, transport, inkoop, engineering. Deze dwarsdoorsnedes worden gebruikt voor de opvolging van het project. Per doorsnede kan een prognose tot einde werk worden bijgesteld, gebaseerd op online inzichten in voor- versus nacalculatie in combinatie met alle aangegane verplichtingen.
 

Financiële analyse en OHW

De genoemde kostenbewaking in combinatie met het beheer van meer- en minderwerk zorgt voor online inzicht in de financiële analyse per project. Resultaten per project worden op deze wijze opgevolgd vanaf opdrachtmoment tot en met de oplevering/afrekening. Per boekperiode worden alle gegevens opgeslagen zodat vergelijking en analyse achteraf mogelijk is en blijft. Iedere projectverantwoordelijke kan zijn eigen projecten beheren en gegevens intern delen met alle betrokkenen.

Bouw-/montagefases

Vanaf het opdrachtmoment kunnen levermomenten worden vastgelegd. Een eerste stap hiertoe is het vastleggen van de overeengekomen bouwfases/levermomenten op hoofdlijnen. Op basis van de indeling in deze fases kan de gebruiker een voorbereidingsplanning per fase of per positie (calculatiehoofdstuk) opstellen. Vanaf het moment dat elementen worden ingelezen uit diverse CAD-integraties worden deze elementen automatisch toegewezen aan de betreffende bouwfases.

Productieprognose

Productieprognoses zijn online inzichtelijk in KomexoBeton. Afhankelijk van de gewenste inzichten en/of producteigenschappen kan de gebruikers kiezen voor één of meerdere overviews:

 • M3 per periode
 • M2 per periode
 • Uren per periode
 • Omzet per periode
 • KG wapening per periode

Naast de indeling per periode kan de productieprognose ook inzicht verschaffen als kengetal per klant of productielocatie/-hal. Komexo heeft in samenwerking met meerdere betonproducenten een oplossing gerealiseerd om de grofplanning (posities) te combineren met de detailplannning (elementen) zodat een gedetailleerde middellange termijnplanning online inzichtelijk is. Deze functionaliteit wordt omschreven als het ‘geconumeerd plannen’. Plandata wordt hierbij gefaseerd verschoven van de calculiepost op hoofdlijnen naar het element op detailniveau.

Mallenplanning

Op basis van de grofplanning kan een gebruiker een positie (calculatiepost) toewijzen aan één of meerdere mallen. Zo kunnen bijvoorbeeld 20 bordessen worden verdeeld over 2 mallen en kan per mal een productieplanning worden ingevoerd/onderhouden. Zo ondersteunt KomexoBeton de planning van positie, naar mal, naar element.

CAD Integraties

KomexoBeton integreert standaard met meerdere CAD-applicaties zoals Tekla, Revit, Allplan en AutoCAD. Merkenlijst, tekeningenlijst, instortvoorzieningen en sparingen worden hierbij volledig automatisch onderhouden. Hierdoor wordt een aanzienlijke foutreductie (faalkostenreductie) gerealiseerd richting de productiehal en in de wapening- en instortvoorzieningen.

Door het aanmaken van merken via de CAD-integratie wordt de calculatiepost opgesplitst naar afzonderlijke elementen. Het blok van de calculatiepost (bijv. 20 wanden) wordt nu via een ingevoerde stortvolgorde verdeeld naar 20 afzonderlijke elementen inclusief instortvoorzieningen en sparingen. Als de merken benoemd zijn in de software, kunnen tekeningstatussen eenvoudig per merk worden onderhouden. In de lijst staat de status van de vorm- en wapeningstekening weergegeven en worden de status- en revisiegegevens van zowel de vorm- als de wapeningstekening bijgehouden. In de planning van KomexoBeton is dit met kleuren en symbolen gevisualiseerd.

Het beheer van tekeningstatussen wordt direct gekoppeld aan de productieplanning zodat knelpunten in de planning direct inzichtelijk zijn. Geplande elementen zonder definitieve tekening zullen herkend worden in de planning waardoor een herinnering naar de opdrachtgever/constructeur automatisch kan worden gegenereerd.

KomexoBeton integreert standaard met de volgende omgevingen:
• Tekla
• Revit
• Allplan
• Strakon
• AutoCAD

Ook andere platforms kunnen moeiteloos worden geïntegreerd wanneer communicatie op basis van IFC modellen en/of (P)XML tot de mogelijkheden behoord. De integratie met de CAD-omgeving is bi-directioneel zodat planinformatie alsook meetinformatie desgewenst kan worden teruggezonden naar het BIM model.

Prefabplanning

Op basis van de CAD-integratie worden elementen in KomexoBeton aangemaakt. Vanaf dit moment kan een gebruiker de elementen plannen voor productie. Hiervoor zijn meerdere (verschillende) toepassingen mogelijk. Vanaf het handmatig invoeren van een stortvolgorde t/m het slepen van elementen naar een prefabplanning. Iedere betonproducent kiest zijn eigen methode afhankelijk van producteigenschappen in combinatie met de productiemiddelen.
De prefabplanner in KomexoBeton geeft een grafisch inzicht in de actuele planning per productiehal. Vanaf grofplanning tot en met detailplanning zijn alle processtappen op de voet te volgen in een grafisch overzicht.
Gebruikers van de software kunnen de inrichting van deze grafische planning volledig naar eigen wens vormgeven. Teksten, kleuren, conflicten, status en andere onderwerpen worden tijdens implementatie met de gebruiker ingericht.

Wapeningsplanning

Op basis van de ingevoerde element-/prefabplanning volgt de wapeningsplanning als afgeleide. In KomexoBeton zal de productieplanning van elementen altijd leidend zijn. Planning van wapening (alsook instortvoorzieningen) volgt uit de productieplanning van elementen. Afhankelijk van de herkomst van de wapening (inkoop of eigen productie) kan een marge in dagen worden opgenomen om de uiterste leverdatum (of productiedatum) te plannen. Desgewenst wordt gekoppeld met buig- en lasmachines om planningen vanuit KomexoBeton te communiceren waarbij verbruiken ook kunnen worden teruggekoppeld naar KomexoBeton voor de projectkostenbewaking.

Tafelbelegging

Naast het plannen van elementen in een prefabplanning voorzien KomexoBeton ook in het visueel plannen van tafels via de tafelbelegging. Hierbij wordt visualisatie van het element inclusief sparingen en instortvoorzieningen gevoed uit de CAD-integratie. Eigenschappen van de tafel kunnen worden beheerd in KomexoBeton. Checks op element versus tafeleigenschappen (bijv. hoogte) worden visueel weergeven. Via de tafelbelegging is het ook mogelijk om bezettings- alsook moeilijkheidsgraad te meten. Hiermee kan een optimale dagplanning worden gerealiseerd.

Transportplanning

Direct na het genereren van elementen (via CAD-integratie) is het mogelijk om een voorlopige transportplanning op te stellen. Deze transportplanning kan worden gebruikt om een uiterste productiedatum te plannen. Rekening houdend met droogtijden kan productinformatie per element vanuit de vrachtplanning worden gevolgd. In KomexoBeton wordt echter ook een stapje verder gekeken. Transporteurs kunnen ‘meekijken’ in de transportplanning en transportmiddelen koppelen aan de betreffende vracht. Zo zal de transportplanner intern enkel meegeven wat voor type trailer (bijv. dieplader) benodigd is, een transporteur kan vervolgens een trailernummer koppelen zodat de laders alle informatie inzichtelijk hebben op het moment van laden. Beschikbaarheid van trailers wordt gedeeld in combinatie met de status van het transport (geladen, onderweg, gelost, retour).

Inkoop en voorraadbeheer

KomexoBeton ondersteunt zowel het inkoopproces, alsook het complete voorraadbeheer. We spreken hier enerzijds over het inkopen van mallen/wapening op het project en anderzijds over het inkopen van standaardartikelen, materialen en grondstoffen op voorraad. Via mobile devices kan de magazijnmedewerker besteladviezen genereren welke kunnen worden omgezet in een inkooporder. Per leverancier kunnen prijslijsten worden vastgelegd zodat inkooporders correct worden gegenereerd. Inkoopontvangsten voor zowel leveringen voor voorraad alsook projectgebonden kunnen worden geregistreerd (inclusief ingangscontrole) en verwerkt, hetgeen direct leidt tot een voorzet voor de inkoopfactuurcontrole. Het werken met minimale voorraden en automatische bestellingen is mogelijk.

Productie en urenverantwoording

Op basis van de planning genereert u dagelijks dagproductielijsten met te storten elementen. Deze lijsten verwerkt u aan het einde van de dag. Niet gestorte elementen worden verwijderd. Automatisch worden elementstickers afgedrukt en gestorte elementen gereed gemeld.
De kleur in de planning wijzigt en elementen zijn niet meer te verplaatsen. Niet gestorte elementen worden automatisch doorgeschoven in de tijd. Daarmee schuiven ook alle achterliggende elementen en ombouwdagen door in de betonsoftware.
Veelal worden productieontvangsten via een barcode gereed gemeld in de productiehal. Indien gewenst koppelt u productieontvangsten direct aan een palletnummer of oplegger.

Registratie van uren start u met het registreren van aan- en afwezigheid. Hiervoor kunnen terminals worden geïnstalleerd waarmee werknemers zich aan- en afmelden. Enerzijds heeft u hiermee direct inzicht in aanwezigheid, anderzijds kunt u per hal ook inzichtelijk maken hoeveel uren beschikbaar zijn versus geplande en gerealiseerde productie.

Kwaliteitsbeheer en -borging

Gekoppeld aan KOMO, Benor of KIWA certificaten kunt u via KomexoBeton QC (Quality Control) uw kwaliteitscontroles inrichten en beheren. Inrichten van deze controlers gebeurt centraal per productgroep zodat kwaliteitsmedewerkers de controles en metingen gedurende het productieproces kunnen uitvoeren. Wij stellen uw medewerkers in staat om via een web interface/ tablet een volledig kwaliteitsbeheer te voeren waarbij borging van kwaliteit centraal staat. U geeft controles op met meetwaardes en toleranties. Ook kunt u eenvoudige checks uitvoeren welke enkel met JA/NEE beantwoord moeten worden. Op de werkvloer kan gestart worden met een scan van de mal, tafel, korf of element om controles uit te voeren. Tijdens het invoeren van de kwaliteitscontroles worden toleranties gecontroleerd en met kleur aangegeven wanneer de meting niet binnen de toegestane toleranties valt. Alle controles worden centraal opgeslagen en verwerkt inclusief naam van de kwaliteitsmedewerker en datum-tijd van de uitgevoerde controle.

Transportmanagement

Waar wij in eerdere versies spraken over een vrachtindeling, ondersteunen wij momenteel het complete leverproces. Vanaf de eerste indeling in bouwfases worden alle separate stappen t/m levering en montage ondersteund.

Bouw-/Montagefases

Het invoeren van bouw- en montagefases (ook wel leverfases genoemd) geeft een duidelijk inzicht in te produceren/leveren elementen per fase. KomexoBeton geeft u de mogelijkheid om bouwfases compleet op te schuiven in de tijd. Hiermee wordt de leverdatum van alle gekoppelde elementen verschoven, hetgeen direct zichtbaar wordt in productieplanningen.

Vrachten en transporten

In de vrachtindeling staan de bouw-/montagefases van een project. Per project staat aangegeven welke elementen tot welke leverfase behoren. Wanneer de elementen vanuit de productie gereed gemeld zijn, worden de vrachten aangemaakt. Tijdens het toevoegen van elementen aan de vracht wordt – om overbelading te voorkomen – een totaaltelling van het gewicht weergegeven. U kunt hijs- en montagemiddelen toevoegen om een totaalbeeld van het transport te krijgen. Ook kunt u een trailertype toevoegen zodat ook beschikbaarheid van de gewenste trailers inzichtelijk gemaakt kan worden.

De vracht wordt hiermee informatiedrager voor meerdere (externe) partijen waarbij onderstaande gegevens centraal worden opgeslagen en toegepast:
– een (of meerdere) laadlocaties
– projectinformatie
– leveradres
– transportwijze
– doorlooptijd transport (laden, leveren, retour)
– depotfunctie
– montagemiddelen
– hijsvoorzieningen

Na invoering van alle gegevens wordt de expeditiebon en eventueel CMR afgedrukt en alles verwerkt voor facturatie.

Trailerplanning transporteur

Na het invoeren van de vrachtgegevens wordt de transporteur gekoppeld aan de vracht, veelal is deze reeds gekoppeld als voorkeurstransporteur aan het project. De vracht wordt vervolgens inzichtelijk voor de transporteur via zijn eigen webportal zodat een trailernummer kan worden gekoppeld. Hiermee wordt informatie centraal gedeeld en worden knelpunten sneller inzichtelijk. Per vracht kan informatie via een web interface worden uitgewisseld, zonder dat men hiervoor contact moet zoeken per telefoon of e-mail.

Facturatie en vorderingsstaten

KomexoBeton voorziet in meerdere facturatiemethoden:
1. Op basis van levering
2. Termijnfacturering
3. Op basis van aanneemsom
4. Naar rato productie
De methode van facturatie kan verschillen per opdracht. Met name het beheer van meer-/minderwerk leidt tot direct inzicht van verreken-/vorderingsstaten in het facturatieproces. Het gebruik van prijslijsten per project is mogelijk voor de verrekeningen, via factuuradviezen op basis van leveringen (of termijn) kan de verkoopfactuur snel en adequaat worden samengesteld.

Financiële administratie

KomexoBeton wordt geleverd met een volledig geïntegreerde financiële administratie. Zo worden functies als kredietlimiet controle alsook liquiditeitsprognoses beschikbaar op drukknop. Naast waardebepalingen voor elementen op het tasveld en voorraad bent u bent in staat om onderhanden werk overzicht online te genereren. Inzicht in uw financiële positie wordt simpelweg eenvoudiger! Uiteraard worden alle standaard financiële processen functioneel ondersteund.

Komexobeton direct voordeel

Direct voordeel voor uw betonbedrijf

De consultants van KomexoBeton kennen de processen in de betonindustrie. Naast goede software, bent u bij ons daarom verzekerd van slimme adviezen. Start u met KomexoBeton, dan onderzoeken wij eerst precies hoe uw bedrijfsprocessen eruitzien.
Vervolgens implementeren we de software bij u. Dit doen we volgens een methode die zichzelf heeft bewezen. U bereikt direct een aantal voordelen:

Zo ervaart Peter Crabbe KomexoBeton

1

Van diverse eilandplanningen naar een integrale planning

2

Betere bewaking en sturing van projecten omdat overzichten altijd actueel zijn

3

Flexibel inspelen op wijzigingen de opdracht of planning

Resultaat

De voordelen van KomexoBeton leveren u direct resultaat op. U verlaagt faalkosten, incidenteel overwerk en indirecte kosten dankzij betere sturing. Ook hoeft u geen capaciteit vrij te houden om voor veranderingen op het laatste moment. Zo kunt u uw maximale productie draaien.
Tot slot is overleggen tussen afdelingen niet meer nodig. Omdat de 3D-tekening centraal staat, is voor elke afdeling helder wat er moet gebeuren. Uw bedrijfsprocessen lopen soepeler en u behaalt betere resultaten.

Marktleider betonsoftware

KomexoBeton is de grootste aanbieder van productieplanningsoftware voor de betonindustrie. Meer dan 40 bedrijven in de Benelux werken met onze betonsoftware.

Neem contact met ons op